Velvet & Honey Baby Pom Pom Socks - Mauve

Pom Pom Socks - Mauve

  • $ 9.90Knee High pom pom Socks in Mauve with coordinating poms.

Shipping - overnight in Australia, 3 days to NZ & 5 days international.